Mitä hyötyä on puskurivaraajasta? 4+1 syytä asentaa puskurivaraaja lämpöpumpun rinnalle!

1 marraskuuta, 2019

Puskurivaraajan tarkoituksena on lisätä lämmitysjärjes­telmässä kiertävän veden tilavuutta. Suositeltava vesiti­lavuus maalämpöpumpun yhteydessä on 10–15 l x läm­pöpumpun teho. Eli 10kW:n maalämpöpumppu tarvitsee rinnalleen vähintään 100 litran puskurivaraajan toimiak­seen optimaalisesti.

Alta voit katsoa videoilta puskurivaraajan hyödyt eri lämpöpumppujen kanssa!

 

PUSKURIVARAAJAN HYÖDYT

1. Ääniongelmien välttäminen patteriverkostossa

Modernit ja nykyaikaiset maalämpöpumput pitävät si­sällään vaihtoventtiilin. Riippuen vaihtoventtiilin asen­nosta, lämpöpumpun käydessä lämmitetään joko talon lämmitys- tai käyttövettä. Lämmitysasennossa lämpö­pumppu ei lämmitä taloa kuumemmaksi kuin kyseisenä ajankohtana on tarvetta. Mitä matalampaa lämpötilaa tuotetaan, sitä parempi on saatava säästö.

Kylmimpiä päiviä lukuun ottamatta käyttövesi läm­mitetään kuumemmaksi kuin lämmitysvesi. On siis tarkoituksen mukaista lämmittää käyttövettä vain sil­loin, kun sille on tarvetta. Lämmityksen menoveden lämpötilaa ja varaajan lämpötilaa seuraamalla läm­pöpumpun automatiikka huolehtii oikeasta toimin­nosta ja näin saavutetaan paras mahdollinen säästö.

Edellä kuvattu toiminto saattaa joissakin tapauksis­sa aiheuttaa ääniongelmia patterijärjestelmässä. Kun vaihtoventtiili kääntyy käyttövesiasennosta lämmitys­vesiasentoon, pääsee käyttövesilämpöistä lämmitys­vettä jäähtyneeseen patteriverkostoon. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa patterilinjaston lämpölaajenemisen seurauksena ääniongelmia. Kun maalämpöpumpun ja patteriverkoston väliin asennetaan puskurivaraaja, ottaa puskurivaraaja vastaan edellä kuvatun ”lämpöshokin” ja ääniongelma vältetään.

 

2. On/off-kompressorin maksimaalinen elinkaari

Kesällä termostaattiventtiilit sulkevat suurimman osan talon lämmitysjärjestelmän piireistä. Vesi kier­tää ainoastaan tiloissa, joissa ei ole termostaattivent­tiileitä katkaisemassa kiertoa. Tällaisia tiloja ovat tyy­pillisesti pesuhuone, sauna, wc-tilat ja mahdollisesti kodinhoitohuone. Vesimäärä, joka kiertää kyseisten tilojen pattereissa tai lattioissa, on hyvin pieni.

On/off-kompressorin toiminta perustuu siihen, että se antaa käynnistyessään aina täyden tehon. Kesällä, kun termostaatit ovat sulkeneet suurimman osan talon läm­mityspiireistä ja on/off-kompressori lämmittää lämmi­tysjärjestelmän pientä vesimassaa täydellä teholla, on seurauksena kompressorin lukuisat lyhyet käyntijaksot. Useat käynnistymiskerrat lyhentävät kompressorin elinkaarta. Inverter-kompressorilla vältetään kyseinen ongelma, koska inverter-kompressori säätää tehoaan tarpeen mukaan. Kun lämmitystarve on pieni, myös in­verterin antoteho on pieni.

Kun on/off-kompressorilla varustetun lämpöpumpun ja lämmönjakojärjestelmän väliin asennetaan oikein mitoi­tettu puskurivaraaja (kts. edellä) saadaan kompresso­rille optimaaliset käyntijaksot ja varmistettua kompres­sorin pitkä elinkaari.

 

3. Maksimaalinen säästö

Maalämpöpumppujen hyötysuhde ilmoitetaan COP- arvona ja vuosihyötysuhde SCOP- arvona. Maalämpö­pumppujen hyötysuhteiden saavuttamisen ehtona on riittävä virtaus järjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että riittävän vesimäärän on virrattava maalämpöpumpun vaihtimen (lauhdutin) läpi. Kun termostaattiventtiilit sulkevat kesällä lämmityspiirit edellä kuvatulla taval­la, ei riittävää virtausta saada lämpöpumpun vaihti­melle ja teknisessä esitteessä ilmoitetut hyötysuhteet ja siten myös säästöt jäävät toteutumatta.

Asentamalla maalämpöpumpun ja lämmitysjärjes­telmän väliin oikein mitoitettu puskurivaraaja, yllä­pidetään maalämpöpumpun vaihtimella aina riittävä virtaus. Riittävällä virtauksella varmistetaan lämpö­pumpun hyvä hyötysuhde ja saadaan paras mahdol­linen säästö.

 

4. Minimoi turhat hälytykset

Kun termostaattiventtiilit sulkevat lämmityspiirejä, saattaa seurauksena olla, että patterit tai lattialäm­mitys ei kykene luovuttamaan kompressorin tuotta­maa lämpötilaa huoneeseen tarpeeksi tehokkaasti. Tämän seurauksena lämmitysveden lämpötila nousee tarpeettoman korkeaksi ja pahimmassa tapauksessa lämpöpumppu ajautuu hälytystilaan liian korkean meno- ja paluulämpötilan seurauksena.

Asentamalla pumpun ja lämmönjakojärjestelmän vä­liin puskurivaraaja, saadaan kompressorin tuottama lämpö siirrettyä puskurivaraajaan ja vältetään turhat hälytykset.

 

+ 1. Ulkoyksikön sulattaminen ilma-vesilämpöpumpuissa

Ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee energiaa ulkoyk­sikön sulattamista varten. Sulatusenergia otetaan talon lämmönjakojärjestelmän veteen sitoutuneesta lämmöstä. Sulatuksen aikana lämpöpumpun nelitie­venttiili kääntää lämmityksen talolta lämpöpumpun ulkoyksikköön. Sulatuksen aikana on oltava käytös­sä riittävä määrä energiaa. Se varmistetaan oikean kokoisella puskurivaraajalla. Bosch suosittelee aina ilma-vesilämpöpumpun kanssa puskurivaraajaa, kos­ka ilman sitä vaarana on ulkoyksikön jäätyminen riit­tämättömän energiansaannin vuoksi.

HubSpot Video
HubSpot Video
HubSpot Video

 

Maalämpö | Ilmavesilämpö

Jaa somessa